Hva er norske modellen?

09.08.2018

I en forelesning ved NTNU fikk jeg vite at norske modellen eller den nordiske arbeidslivsmodellen, som den også kalles, er under press. Modellen har fungert i mange ti år og det ser ut til at vi nå begynner å ta ting for gitt. Derfor er det desto viktigere å være klar over hva dette kan bety for oss.

Jeg tror ikke norske modellen er tema på grunnskolen så jeg vil først prøve å forklare kort hva norske modellen er. Hensikten med norske modellen er tydelig fordeling av roller og ansvar mellom partene i arbeidslivet. Gjensidig forståelse og respekt for både egen rolle og partenes
rolle og at alle har et ansvar ut fra sitt ståsted til å medvirke til gode løsninger.

Videre består den av tre grunnpilarer. God økonomisk styring, gode velferdsordninger og godt organisert arbeidsliv.

Økonomisk styring er viktig og man må tåle å se at det står «penger på bok» slik at man kan ta dem i bruk når de vanskelige tidene kommer. For de kommer!

Velferdsordninger er godt kjent og fleste vet om de forskjellige trygde- og pensjonsordninger vi har. Som for eksempel sykelønn, uføretrygd eller behandling i sykehus for den del. Noen kaller det gratis, men vi betaler alle for dette over skatteseddelen.

Når vi nevner et godt organisert arbeidsliv så tenker vi først på det overordnede som er arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og regjeringen, og det innebærer at det må ha høyt antall medlemmer på begge sidene for å opprettholde innflytelsen. Det organiserte arbeidslivet er, som nevnt over, under press fordi det er færre som organiserer seg og det gjelder
særlig i den private næringen.

Trekkes norskemodellen ned på bedriftsnivå vil det bety at medarbeidere, tillitsvalgte og ledere i fellesskap finner løsninger, hvor HR forvaltning kan både kvalitetssikre og lede prosesser.

Du finner norske modellen ved å klikke på vedlagt link:

https://samak.info/den-nordiske-modellen/hva-er-den-nordiske-modellen/

Vi vil i en senere blogg skrive litt om arbeidsmiljøloven knyttet opp mot noen erfaringer som kanskje flere har opplevd i arbeidslivet.