Det psykososiale arbeidsmiljøet

Vi har valgt å forholde oss til STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) sin definisjon. 

STAMI forsker på en rekke faktorer i arbeidet som til sammen utgjør psykososialt arbeidsmiljø. 

Psykologiske arbeidsfaktorer handler om opplevelse av arbeidssituasjon og arbeidsinnhold. Sosiale arbeidsfaktorer handler om det mellommenneskelige samspillet på jobb. Samlebetegnelsen psykososialt arbeidsmiljø brukes om disse to aspektene ved arbeidet. 

Eksempler som kan påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet positivt:

 • Støttende og rettferdig ledelse

  Viser til at leder gir støtte og hjelp i arbeidet, er villig til å lytte og verdsetter arbeidsresultater; og fordeler arbeidsoppgaver rettferdig og behandler ansatte rettferdig og upartisk.

 • Balanse mellom krav og kontroll over eget arbeid

  At man har en aktiv arbeidssituasjon kjennetegnet ved at høye krav er balansert ved stor grad av selvbestemmelse knyttet til hvordan man utfører arbeidet.

 • Godt arbeidsklima

  Arbeidsmiljøet kjennetegnes ved å være oppmuntrende, støttende og behagelig.

 • Positive utfordringer

  Viser til en opplevelse av at ferdigheter man har er nyttig i jobben, samt at arbeidssituasjonen oppleves som meningsfull og utfordrende i positiv forstand.