Blogg

FORMÅL

Å bistå ledere og andre interesserte til å reflektere over arbeidslivets utfordringer innen samhandling og verdiskapning.

Målgruppe

Det kan være  en nytilsatt leder, etablert leder eller en arbeidstaker som ønsker å få et nytt perspektiv på ting eller svar på noen spørsmål. Har du utfordringer i arbeidsmiljøet som du ønsker å korrigere, kan kanskje bloggen gi deg noen tips.

Tema som blir berørt er innen omstilling, sykefraværsarbeid, konflikthåndtering, mobbing/trakassering, leder- og teamutvikling.

Vi håper bloggen er til hjelp, men ta kontakt med oss hvis du trenger mer bistand, vi vil gjerne være din samtalepartner.

Balansegangen mellom det å ta hensyn til den som har nedsatt arbeidshelse/er syk, arbeidsoppgavene, kolleger og bedriftens økonomi kan være en stor utfordring for nærmeste leder. Det gjelder spesielt i tilfellene der den ansatte har lange og hyppige fravær.

Har du blitt oversett på møter? Blir du sablet ned i debatter uten at du helt kan gjøre rede for hva som skjedde? Har du kolleger som unngår å hilse på deg? Blir du latterliggjort? ......."Slå" tilbake!

Det er 5 atferdstrekk som står sentralt i velfungerende team; Stoler på hverandre, engasjerer seg i konstruktive konflikter relatert til sak/fag, forplikter seg til beslutninger, holder hverandre ansvarlige og har fokus på kollektive resultater/mål.

Tirsdag 18.12.2018 undertegnet partene i arbeidslivet en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen gjelder fra og med 2019 og ut 2022.

Vi mener det er viktig at partene i arbeidslivet får på plass en ny IA-avtale som ivaretar dagens muligheter til å bruke inntil minst 24 dager med egenmelding i løpet av 12 mnd. Deretter bør både sykmelder og arbeidsgiver oppmuntre ansatte til å bruke egenmelding framfor sykemelding.
Hvorfor?

I min masteroppgave skrev jeg mye om det å være leder og de
jeg intervjuet var mellomledere, fordi jeg synes de har mest utfordrende rolle. Mellomlederen må være lojal og forholde seg både til sin leder og sine medarbeidere. Der kan det nok ofte oppstå noen utfordringer.

Jeg kom over en liten artikkel i Ukeavisen ledelse fredag 7.sept.; "Negativ tenking kan brukes positivt", som gjør at jeg fikk lyst til si litt om våre erfaringer med dette. Artikkelen i Ukeavisen ledelse handlet om Ida Hallgren, ved Göteborgs universitet, sitt syn på dette.

Mange mener at det er et paradoks at verdens rikeste og lykkeligste land også har verdens sykeste befolkning, i tillegg til verdens mest sjenerøse sykelønnsordning.

I en forelesning ved NTNU fikk jeg vite at norske modellen eller den nordiske arbeidslivsmodellen, som den også kalles, er under press. Modellen har fungert i mange ti år og det ser ut til at vi nå begynner å ta ting for gitt. Derfor er det desto viktigere å være klar over hva dette kan bety for oss.