7 sentrale egenskaper hos velfungerende ledere

05.06.2023

Væksthus for ledelse har foretatt en undersøkelse blant 22 ledere ansatt i danske kommuner og regioner, og et utvalg av deres under- og overordnede. Målet for undersøkelsen var å analysere deres faktiske handlinger i flere vellykkede og kritiske situasjoner. Deres holdninger til ledelse eller formelle kunnskap var ikke en del av undersøkelsen. Undersøkelsen er publisert i artikkelen "Ledere der lykkes"

De 7 egenskapene er:

 1. Økonomisk oppfinnsomhet
  Leder lager seg med økonomisk omhu og teft et større handlingsrom innenfor de budsjetterte rammer. De tenker for eksempel kreativt over finansieringskilder og bryter ofte med den vanlige budsjett- og bokstenkingen, for å kunne realisere nye ideer og prosjekter

 2. Strategisk ZOOM
  Leder skifter uproblematisk perspektiv mellom detaljer, overblikk og framsyn. Har for eksempel blikk for samspill mellom eget område, den øvrige organisasjonen og samarbeid på tvers.

 3. Individuell innlevelse
  Leder har blikk for det enkelte mennesket og behandler alle med samme respekt. Utstråler for eksempel oppriktig interesse for andres tanker og følelser, utviser overskudd og vennlighet også i tilspissede situasjoner og unngår å stille ut folk som reagerer uhensiktsmessig.

 4. Prestasjonsorientert lidenskap
  Leder streber energisk og utholdende mot stadige høyere mål. Er for eksempel grunnleggende drevet av store ambisjoner og ønsket om å gjøre en vesentlig forskjell for innbyggerne, medarbeiderne og ekspertisen.

 5. Mangfoldig mobilisering
  Leder investerer i verdiskapende relasjoner til et bredt spekter av interessenter. For eksempel oppsøker og involverer et bredt nettverk av både interne og eksterne (ofte utradisjonelle) aktører i å utvikle organisasjonen eller gjennomføre spesielle prosjekter.

 6. Konstruktiv konfrontasjon
  Leder utfordrer, avklarer og løser uenighet. For eksempel utfordrer ustanselig motstand og uhensiktsmessig atferd eller holdning i forhold til samarbeide, oppgaveløsning og avtaler.

 7. Avklart autoritet
  Leder er tydelig på og tro mot sine personlige verdier. For eksempel påtar seg bevisst autoritet og lederansvar, og opptrer tydelig og avklart i rollen som «besluttsom leder».

Last ned artikkelen og bruk den som inspirasjon til å sette ledelse på dagsorden:

 • En støtte til ledernes selvrefleksjon
  Som leder kan du bruke beskrivelsen av egenskapene som et speil for din egen praksis.
 • Et skarpt blikk og systematisk vurdering av søkere til lederstillinger
  De syv kjerneegenskapene kan brukes i rekruttering av og talentspeiding etter nye ledere.
 • Strategisk utvikling av lederegenskaper
  Kjerneegenskapene kan være et godt utgangspunkt for å definere og utvikle de lederprofiler dere ønsker. For eksempel ved å systematisk vurdere, hvilke kjerne egenskaper den enkelte leder har behov for og muligheter for å tilegne seg.
 • Inspirasjon til en ledelsespolitikk
  Egenskapene kan være et godt utgangspunkt for en dialog om hvilken ledelsesform dere ønsker i deres organisasjon/virksomhet

Om Væksthus for ledelse:

Det er Danmarks største plattform innen ledelse i offentlig sektor og er et samarbeid mellom KL (det samme som KS i Norge), Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet (fellesskap for fagforeninger i kommunal og regional sektor). Væksthus for ledelse gjennomfører undersøkelses knyttet til ledelse ute i kommuner og regioner, og publiserer artikler og bøker