7 virksomme grep som kan gi lavt sykefravær

08.05.2023

Vår erfaring er at det ikke er noen kvikk fiks å redusere sykefraværet på en arbeidsplass, spesielt hvis sykefraværet har vært jevnt høyt over flere år. ...Men det lar seg gjøre. I denne bloggen setter vi fokus på 7 virksomme grep i kulturen som kan gi lavt sykefravær.

Forskningsstiftelsen Fafo med Lise Lien og Hanne Bogen, gjennomførte i 2018 en studie om hvordan et utvalg av private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter klarer å holde sykefraværet lavt. Årsaken til at sykehjem og renhold ble valgt ut, er at dette er bransjer med generelt høyt sykefravær. 

Funnene i rapporten er svært sammenfallende med våre erfaringer og er overførbare til andre bransjer.

Kort oppsummert så er de virksomme grepene i kulturen følgende:

1 Fokus på godt arbeidsmiljø

 • Hele organisasjonen spiller på lag.
  Både toppledere og mellomledere spiller en avgjørende rolle for å skape et godt arbeidsmiljø, slik at arbeidsdager blir preget av færrest mulig fysiske og psykiske/psykososiale belastninger for ansatte.
 • Ledere sørger for rettferdig arbeidsfordeling og å benytte hjelpemidler og arbeidsmetoder for å forebygge slitasje.
 • Ledere er opptatt av hvordan kolleger møter hverandre med respekt og hjelper og støtter hverandre ved behov
 • Ledere jobber aktivt med utvikling og bevaring av et godt psykososialt arbeidsmiljø gjennom medarbeiderundersøkelser og forbedringsprosesser

2 Sykefravær ingen privatsak

 • Ledere er tydelige på at sykefravær ikke er en privat sak
 • Enkeltpersoners sykefravær har konsekvensene for driften, kollegene og for kvaliteten på tjenesten

3 Det oppmuntres til aktivitet

 • Det oppmuntres til aktivitet og valg av gradert sykmelding ved legemeldt fravær
 • Graderingen trenger ikke nødvendigvis å være knyttet til arbeidstid, men til visse arbeidsoppgaver.
 • For eksempel 100% på jobb, men 50% arbeidskapasitet
 • Tilbud om midlertidig tilrettelegging på egen arbeidsplass eller andre steder i virksomheten

4 Egenmelding framfor sykemelding

 • Ledere er opptatt av å påvirke og endre dårlige holdninger, forstått som ansatte som bruker egenmeldingsdager til tross for at de ikke er syke
 • De er også opptatt av å øke kunnskapen om kropp og helse hos ansatte som de opplever mangler grunnleggende kompetanse om dette
 • De vektlegger blant annet fordelene med å røre litt på seg på fritiden og særlig er de opptatt av at ansatte øker sin muskelstyrke for å kunne stå i yrket til pensjonsalder

5 Kartlegging av sykefraværet

 • Se etter mønstre i fraværet; for eksempel om det gjentatte ganger tas ut egenmeldingsdager i forbindelse med helg eller inneklemte dager.
 • Der slike mønstre oppdages, kalles medarbeiderne inn til en samtale.
 • Denne samtalen fører i noen tilfeller til at fraværet reduseres helt/betydelig fordi den ansatte blir mer bevisst sin bruk av egenmelding og hva som kvalifiserer for bruk av egenmeldingsdager
 • I tillegg blir de ansatte fortalt viktigheten av at de kommer på arbeid med sin spesifikke kompetanse, men også hvilke konsekvenser det høye fraværet har for kollegene og driften

6 Skille mellom «vondter» og sykdom

 • Ledere har en klar oppfatning av hva som kan karakteriseres som sykdom og hva som handler om subjektivt opplevde «vondter» eller sosiale forhold og/eller holdninger.
 • Lederne tolker regelverket slik det er ment å tolkes;
 • de oppfatter biomedisinsk sykdom som legitimt sykefravær, mens sykefravær knyttet til sosiale og psykososiale forhold, eller uspesifikke vondter, i større grad blir satt spørsmålstegn ved
 • de kan i kortere perioder tilrettelegge for sykefravær med begrunnelse i sosiale forhold og kroppslige plager/vondter.

7 Klare og tydelige sykefraværsrutiner

 • Alle kjenner til rutinene
 • Noen lar ansatte undertegne en form for kontrakt som viser at de har lest og forstått rutinene
 • Ledere har tett oppfølging av ansatte fra første sykefraværsdag
 • Ledere er opptatt av sin tilretteleggingsplikt og ansattes medvirkningsplikt
 • Ledere begrenser hvor mange det kan tilrettelegges for samtidig


Rapporten fra Fafo kan lastes ned ved å trykke på den blå knappen under.