Helsefremmende arbeidsplasser

24.07.2018

Arbeidsmiljøloven §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende, men begrepet har mange ulike betydninger.

Helsefremmende arbeid

Er tiltak som tar sikte på å bedre livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre de utfordringer og belastninger man utsette for, samt å redusere sannsynligheten for utvikling av risikofaktorer for sykdom. 

Fokus på en helsefremmende arbeidsplass er helsefremmende tiltak som gjennomføres i forhold til det fysiske, psykiske og sosiale miljøet arbeidstakerne oppholder seg i på jobb.

Helsefremmende arbeidsplasser vektlegger at innsatsen ikke må sees isolert i forhold til annet arbeid som har som mål å utvikle arbeidsplassen.

Kilde: Store norske leksikon

Kontinuumet mellom frisk og syk

Figurene illustrerer at vi kan se på helse som en bevegelse
langs to kontinuum: Frisk (helse) - Syk (uhelse) og «Føler seg bra» - «Føler seg ikke bra».

Helse - Uhelse

Behandling/rehabilitering, forebygging og helsefremmende arbeid påvirker helse. Behandling/rehablitering tar sikte på å behandle og lindre skade/sykdom som allerede har oppstått. Forebygginng iverksetter tiltak som fjerner risiko for skade/sykdom. Helsefremmende arbeid setter fokus på det som opprettholder og fremmer helse i form av økt mestring,
motstandskraft og overskudd. I praksis vil forebygging og helsefremming arbeid ha overlappende tilnærminger som utfyller hverandre.

Behandling/rehabilitering, forebygging og helsefremmende
arbeid påvirker helse.

Helsefremmende arbeid er en demokratisk prosess som styrker verdier som gir individer, grupper og organisasjoner mulighet for ansvar, delaktighet, mestring og kontroll. Arbeidstakerne er kilden for verdiskapning på arbeidsplassen.

I praksis handler helsefremmende arbeidsplasser om å skape gode prosesser i virksomheten der ledere og ansatte deltar aktivt for å få fram hva en helsefremmende arbeidsplass er for dem.

Synlig og tydelig ledelse, strukturert sykefaværsarbeid og velfungerende team er eksempler som fremmer helsefremmende arbeidsplasser.

Ved bruk av metoden The Five Behaviors of a Cohesive Team™ og strukturert sykefraværsarbeid, kan det helsefremmende arbeidet ved en arbeidsplass styrkes.