Er du mellomleder?

13.09.2018

I min masteroppgave skrev jeg mye om det å være leder og de
jeg intervjuet var mellomledere, fordi jeg synes de har mest utfordrende rolle. Mellomlederen må være lojal og forholde seg både til sin leder og sine medarbeidere. Der kan det nok ofte oppstå noen utfordringer.

I ett tilfelle var det økonomi som var tema og som vanlig skal det jo spares. Samtidig har mellomlederen et behov for å utvikle sine medarbeidere i forhold til stadige nye arbeidsmetoder blant annet på grunn av ny teknologi og arbeidsmetoder.

Noe kan sikkert læres på arbeidsplassen mens andre ting læres gjennom utdanning.
Det koster! Det er knapphet på ressurser. På den ene siden må man ha økonomi til
å videreutvikle og på den andre siden har vi knapphet på fagpersonene. Det er
en balansegang som må håndteres. Av dem vi møter i hverdagen, hører vi ofte at
det må en langtidsplanlegging til. Har vi tid til det?

Man kan miste god kompetanse under veis, ikke bare med tanke
på de som ber om kompetansepåfyll der og da, men også de andre som er i miljøet
og vet at de kanskje en gang har samme behov, uten at det nødvendigvis kan
dekkes. Da kan det være tøft å være mellomleder!

Ett annet tilfelle var en medarbeider som var uenig med sin
leder og valgte å gå til leder over. Hva saken gjaldt er ikke så relevant her,
men mer håndteringen av mellomlederens avgjørelse.

Medarbeideren framlegger saken og så skulle man kanskje tro
at mellomlederen ble kontaktet for å avklare alle fakta i saken, men det skjer
ikke og saken blir da belyst kun fra den ene siden. Leders leder tar heller en annen avgjørelse over
hodet på mellomlederen og var det smart?

Tror nok ikke nødvendigvis at leders leder gjør dette for å motarbeide,
men tenker kanskje at man har det travelt og ønsker å få avsluttet saken så
raskt som mulig.

Konsekvensen av dette kan bli at leders leder får flere
arbeidsoppgaver enn forventet fordi de andre medarbeiderne forventer samme
behandling, samtidig mister mellomlederen både innflytelse og respekt fra sine
medarbeidere.

I etterpåklokskapens lys bør lederne avklare roller på nytt
og ut fra alvorlighetsgraden i saken bør man vurdere å gjennomføre et møte med
medarbeiderne hvor begge lederne er til stede slik at man kan begynne med å gjenopprette
myndighetsområdene.