Teamutvikling: Erfaringer med metoden "The Five Behaviors " ™

26.01.2022

Teamutviklingen har fokus på hva vi som team må utvikle oss på, for å bli et godt sammensatt og effektivt team. 

Metoden er resultatet av et partnerskap mellom Wiley Workplace Solutions (USA) og den bestselgende forfatter Patrick Lencioni, og hans firma The Table Group™ (USA). 

Kombinasjonen av Patrick Lencionis`s anerkjente teammodell, The Five Behaviors of a Cohesive Team™, og verktøyet Everything DiSC®, avdekker hvilke styrker og utviklingsområder et reelt team har. 

Teamutviklingsverktøy

Teamutviklingsverktøyet er basert på boken The Five Dysfunctions of a Cohesive Team, skrevet av Patrick Lencioni. Her beskrives modellen The Five Behaviors of a Cohesive Team™. Modellen beskriver fem atferdstrekk et team bør omfavne, og som er suksessfaktor i arbeidet med å bygge et godt sammensatt, sunt og effektivt team; - Bygge tillit, engasjere seg i sunne konflikter, forplikte seg til beslutninger, holde hverandre ansvarlige og ha fokus på felles mål.

Høsten 2014 ble verktøyet lansert i Norge, først på amerikansk, men senere er det oversatt og kvalitetssikret på norsk. 

Vi i HR forvaltning har siden 2015 erfaringer med bruken av verktøyet på flere team.

Teamutviklingen er blitt kjørt som en prosess over 6 mnd-1 år. Alle ansatte/medlemmer i teamet deltar i prosessen.

Før selve prosessen startet ble det gjennomført et informasjonsmøte med alle ansatte og satt ned en partssammensatt prosessgruppe bestående av leder, HR, ekstern konsulent, tillitsvalgte og verneombud. Prosessgruppas oppgave var å legge føringer for prosessen, evaluere og justere kurs. 

Plan for teamutviklingsprosessen:

 • 3 timers workshop med Everything DiSC® verktøy med alle deltakerne. Formålet var å gi deltakerne en bedre innsikt i egen og andres atferd, men på en komfortabel måte.
 • Individuelle samtaler (x 2) med alle deltakerne med fokus på forventningsavklaringer i forkant og underveis i prosessen.
 • Deltakerne gjennomførte teamevaluering med bruk av verktøyet The Five Behaviors of a Cohesive Team™ . Evalueringen var en nettbasert «questback-lignende» undersøkelse og resultatet ble presentert i en kommentert rapport.
 • Dagssamlinger med deltakerne; en 2-dagerssamling (oppstart) og 3-4 en-dagssamlinger fordelt utover 6 mnd -1 år.
 • 1-2 timers samlinger i prosessgruppa mellom dagssamlingene.
 • Ca. 3 mnd. etter at prosessen ble avsluttet, gjennomførte deltakerne en ny evaluering av teamet ved bruk av verktøyet The Five Behaviors of a Cohesive Team™ . Første og siste evaluering ble sammenlignet og kommentert i en sluttrapport.

Dagssamlinger med deltakerne hadde fokus på forbedringer innen følgende områder:

 • Tillit og åpenhet.
 • Sunne konflikter.
 • Forpliktelser og engasjement.
 • Ansvarliggjøring av hverandre.
 • Jobbe mot felles mål.

Grad av utfordringer innenfor disse 5 områdene kom fram gjennom teamevalueringen. Utfordringene ble tydeliggjort i prosessen og plassert i en utviklingsplan, som ble et arbeidsverktøy for teamet som helhet og enkeltpersonene.

Fokus på forbedring innen:

 • Tillit og åpenhet.
 • Sunne konflikter.
 • Forpliktelser og engasjement.
 • Ansvarliggjøring av hverandre.
 • Jobbe mot felles mål.

Grad av utfordringer innenfor disse 5 områdene kom fram gjennom teamevalueringen. Utfordringene ble tydeliggjort i prosessen og plassert i en utviklingsplan, som ble et arbeidsverktøy for teamet som helhet og enkeltpersonene.

Kritiske suksessfaktorer

 • Underveis i prosessen reflekterte både prosessleder, prosessgruppen, og teamets leder over hva som har vært de kritiske suksessfaktorer, med tanke på den effekt og de gevinster vi har sett som følge av prosessen.
 • God planlegging, gode forberedelser.
 • En sterk og tydelig positiv holdning fra alle teammedlemmene om at dette vil vi!
 • En tidlig tydeliggjøring for teamet, og sammen med teamet at dette er en prosess, ikke et kurs.
 • Informasjon til alle deltakere i forkant av prosess; målsetning, hvorfor dette er viktig, om verktøyene, og hvordan vi stegvis skulle jobbe.
 • Godt med tid til refleksjon, mange dager i samling.
 • Bruk av Everything DiSC® verktøy i første del av prosessen.
 • Sterkt eierskap og involvering fra teamets leder.
 • Kombinasjon av felles samlinger og individuelle samtaler med deltakerne.
 • Tydelig utviklingsplan, både individuelt og ikke minst; felles for hele teamet.


Ta kontakt for mer informasjon og en uforpliktende prat

Utsagn fra deltakere

 • Prosessen tok et kraftig byks fremover, etter at møteplassene ble definert
 • Vi er mye mer et team nå
 • Vi har blitt bedre kjent med hverandre
 • Føler meg mer inkludert
 • Mer bevisst på hvordan jeg kommuniserer
 • Jeg føler meg stolt av teamet mitt
 • Vi er blitt god på tilbakemeldinger
 • Kollegaer av meg har utfordret meg
 • Mer åpenhet i dialogen
 • Vi sparrer oftere med hverandre
 • Jeg føler at vi er blitt tryggere på hverandre
 • Vi er blitt mer konkrete og ærlige i tilbakemeldinger
 • Vi virker mer motivert i hele teamet
 • Jeg ser eksempler der vi er blitt tydelig på konkret ros
 • Ikke noe «huff fokus, ikke negativt fokus.
 • Virker som vi har mer tid til å høre på hverandre
 • Føler meg tryggere på at jeg kan bidra i teamet
 • Jeg har blitt tryggere på meg selv
 • Jeg får oftere ros - og jeg har selv gitt mer ros.
 • Jeg synes vi er mer sammensveiset.
 • Jeg er mindre redd for å si hva jeg mener.