Nøkkelen til leders suksess ligger i gode relasjonsferdigheter 

03.09.2023

Ledelse handler blant annet om å påvirke andre. Påvirkningen kan skje ved bruk av lederens stillingsbestemte makt, men ledere med relasjonelle ferdigheter, øver innflytelse i kraft av den personen de er, enn den stillingen de innehar.

Når du som leder skaper en kultur og et miljø for at dine medarbeidere kan prestere bedre, vil medarbeiderne også gjøre hverandre gode.

Ledere som bygger sterke relasjoner, påvirker vekst og resultater og det gir et konkurransefortrinn.

Suksessfaktorer

Basert på forskning, moderne ledelsesteorier og erfaring, må 9 grunnleggende egenskaper være på plass for å oppnå suksess. Det er egenskaper som kan utvikles hos alle, hvis viljen er til stede. 

🌟Du er bevisst dine styrker og utfordringer
🌟Du forstår dine medarbeidere og leder dem forskjellig
🌟Du er motstandsdyktig
🌟Du er ærlig
🌟Du velger styrkende tanker
🌟Du har gode kommunikasjonsferdigheter
🌟Du er besluttsom
🌟Du har en visjon
🌟Du planlegger framover 

Dette innebærer at du som leder går foran og viser hvordan arbeidsplassen skal være, ved å håndtere utfordringer og å bry deg om dine medarbeidere. 
👉👉 Du er førerhunden!
👉👉 Du er relasjonsorientert!
👉👉 Du gjør dagen herlig for deg selv og andre!


Dine medarbeidere er forskjellige og må derfor ledes forskjellig; fordi de prioriterer og verdsetter forskjellig, har forskjellige motivasjonsfaktorer, reagerer forskjellig på stress og presterer forskjellig.

Du må være nysgjerrig på dine medarbeidere og ha oppriktig interesse for den enkeltes tanker og følelser, se hva de er gode til og følg opp med å gi dem riktige oppgaver og ansvar.

Du må være deg selv og akseptere deg selv.

Hvis dine medarbeidere skal trives, er det viktig å skape gode jobbrelasjoner og robuste kulturer. Det vil si kulturer som bærer preg av trygghet, mot, selvfølelse, mestringsfølelse og ikke minst tilhørighetsfølelse.

For å skape disse kulturene må du være i forkant og ta tak i uenighet og tilløp til konflikter før de eskalerer. Det reduserer behovet for brannslukking og konfliktløsning.


I en tid med digitalisering og kunstig intelligens (KI), er gode ferdigheter innen kommunikasjon fremhevet som en av de viktigste lederegenskapene.

Forskning viser at 95% av utfordringene i å oppnå et godt samspill mellom mennesker ligger i vår evne til å kommunisere. Kroppsspråk, pust, hudfarge og bevegelser utgjør 55%. Stemmeleie, og stemmebruk (høy, lav, mørk og lys) utgjør 37% og ordvalg 8% og påvirker hvordan budskapet ditt blir oppfattet.
(Tallene avviker noe fra rapport til rapport.)

Det er i tillegg ni ganger større sannsynlighet for at dine medarbeidere vil støtte et tiltak, når du kommuniserer med dem ansikt til ansikt, enn om de får skriftlig informasjon.

Kroppsspråket ditt kan også avsløre om du snakker sant; det vil si om det er samsvar mellom det du sier og mener. Dette gjenspeiler seg i måten du formidler budskapet på. Noe som i neste omgang påvirker både tilliten og troverdigheten til deg og budskapet.

Når du involverer dine ansatte ved å be om deres meninger, ideer og forslag og samtidig snakke med dem ansikt til ansikt, vil de ofte få motivasjon og kraft til å gjøre det som besluttes, selv om de ikke er enige.

Det forutsetter at du er oppriktig interessert i deres mening, har evne til å lytte, er nysgjerrig og åpen når du kommuniserer med dem.

Lytt mer enn du snakker

  • Hvis du har lett for å ta over samtalen, vil du framstå som en som alltid har noe viktigere å si
  • Årsaken til at du ikke klarer å huske det du har hørt, er enten at du ikke har forstått det som ble sagt eller at du ikke var oppmerksom under samtalen.
  • En god lytter er konsentrert når andre snakker
  • Se på kroppsspråket, faktene og tonefallet til den andre når dem snakker. Mye informasjon ligger der
  • Ikke avbryt når andre snakker, det oppleves ofte irriterende og at du er lite interessert i det den andre forteller
  • Lytt med hjertet ikke bare med hodet

Vær nysgjerrig, åpen og interessert i det som blir sagt

  • Ved å være nysgjerrig, kan du finne den ansattes talenter og motivasjon.
  • Vis at du er nærværende ved å gi uttrykk for at du er der og at du «ser» vedkommende
  • Still spørsmål og bekrefte (ved f.eks. å nikke, si «hmm» eller «ok»)
  • Åpne armer, entusiasme i stemmen og øyekontakt viser at du følger med

Ord kan ha stor betydning for forståelsen av og reaksjonen på budskapet. Det er viktig å ha en bevissthet om at det du sier kan være gjenstand for tolkning, og vær ydmyk for at du og andre kan tolke budskapet forskjellig. Feil tolkning kan skape forsvar, sinne og skyldfølelse hos den andre

Bruk ordet «jeg» i stedet for «man/en/de» når du snakker på vegne av bedriften, ellers kan du kan du skape distanse og ansvarsfraskrivelse.

«Man, en og de» er greit hvis du ønsker å vise deg fra din mest upersonlige og vilkårlige side og skape distanse, men ønsker du motivasjon og engasjement hos dine medarbeidere bør de ikke brukes.

Bruk åpne spørsmål; dvs spørsmål som starter hvem, hva hvor, hvordan og på hvilken måte, gir rom for å få fram hvordan medarbeiderne tenker, resonnerer, deres mål og mening. Ved at du som leder forstår dette, kan du i større grad utvise et støttende og oppbyggende lederskap.

Unngå å bruke ordet «hvorfor», fordi det henviser til fortid og er årsaksorientert. Det kan utløse forsvarsreaksjoner.

Unngå å bruke lukkede spørsmål, fordi de kan besvares med «ja» eller «nei», og gir lite rom for refleksjon og utdypende svar. Faren er at de kan inneholde fortolkninger, noe som du unngår du ved å stille åpne spørsmål.


👉 Det tar tid å bli en god og relasjonsorientert leder, men nettkurset "STYRK DINE RELASJONELLE FERDIGHETER" gir deg kunnskap og verktøy, slik at du kan bli en god leder og oppnå suksess. 
👉 Vi garanterer utbytte av kurset!