Synlig og tydelig ledelse

03.08.2018

En synlig og tydelig leder har bl.a. klare forventninger til sine medarbeidere, er lojal mot bestemmelser i lover og avtaleverk, føler ansvar for bedriften, er selv en rollefigur og tar tak i og oppklarer situasjoner som ikke samsvarer med forventningene.

Ledere som for eksempel har iverksatt utviklingsprosesser i egen avdeling/seksjon og/eller vært aktiv i sykefraværsarbeidet, kan oppleves mer synlig og tydelig enn andre.

Dette betinger en åpenhetskultur som er basert på gjensidig respekt og tillit mellom leder og ansatt.

En synlig og tydelig leder er i stand til å utøve helsefremmende ledelse; dvs.

  • Agere
  • Undersøke
  • Vise omsorg
  • Legge til rette
  • Omplassere
  • Dokumentere

(Kilde: NAV Arbeidslivssenter)

Helsefremmende ledelse har fokus på gode arbeidsplasser med en:

  • Organisasjonskultur som klargjør ansvarsforhold, arenaer for kommunikasjon og mulighet for medvirkning.
  • Personalpolitikk som vektlegger mål og legger til rette for at den enkelte kan få brukt sitt potensial.
  • Bedriftskultur som skaper motivasjon til å gå på og stå i jobb.

(Kilde: «Building healthy organisastions» av Graham Lowe)

Ved å delta i en prosess med bruk av «The Five Behaviors of a Cohesive Team», kan en leder få kunnskap om og erfaring i å praktisere helsefremmende ledelse.