Sykelønnsordningen og IA-avtalen - endringer fra 2019?

24.07.2018

Sykelønnsordningen i Norge er basert på tillit og er et særnorsk fenomen som har eksistert i 40 år (etablert 1.juli 1978).

IA-avtalen er en partssammensatt avtale mellom regjeringen
og hovedorganisasjonen i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv. Den første IA-avtalen kom i 2001 og formålet
med den første og de senere avtalene var bl.a. å redusere sykefraværet.
Nåværende avtale går ut 2018; dvs arbeidet med reforhandling av avtalen gjennomføres høsten 2018 og ny avtale trer i kraft januar 2019.

Nesten hver gang avtalen skal reforhandles, har det vært snakk om karensdager i arbeidsgiverperioden før utbetaling av sykepenger og andre endringer som straffer både arbeidsgiver og de som er syke. Ingen av disse forslagene har fått gjennomslag så langt. Det blir spennende å se hva som skjer nå når den nye avtalen reforhandles; mye tyder på at det blir endringer.

I løpet av den tiden avtalen har eksistert (2001) er sykefraværet bare halvert, og nedgangen har flatet ut siden 2012. I følge arbeidsminister Anniken Haugli, har staten bidratt med omkring 21 milliarder kroner siden avtalen ble etablert i 2001. Det må tenkes nytt om avtalen skal
fornyes, bare å videreføre den er ikke et alternativ, sier Haugli.

I juni i år kom Fafo med rapporten «Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter», hvor forskerne bl.a. fant ut at noen ansatte så på IA-avtalens
egenmeldings-regime som en fritidsordning, hvor de benyttet seg av alle dagene; dvs 24 egenmeldingsdager pr. år.

Det rapporten forteller oss er at de virksomheter som lykkes med å redusere/opprettholde lavt sykefravær, er der lederne tør både være omsorgsfulle og tøffe. De tar tak i sykefraværet gjennom tett oppfølging av ansatte.

«Kanskje må norske arbeidstakere forvente en tettere oppfølging av sykefravær fra arbeidsgivers side, og at dette er prisen arbeidstakerne må betale dersom de fortsatt ønsker å beholde dagens gode sykelønnsordning?» spør forskerne i rapporten.

I en annen blogg på hjemmesiden til HR forvaltning, omtaler jeg forhold som kan gi lavere sykefravær, forhold basert på egne erfaringer og resultater fra forskning.