Strukturert sykefraværsarbeid

24.07.2018

Sykdom er ofte bare én side ved et sykefravær. De fleste ønsker å jobbe på tross av sykdom og plager, fordi de er i stand til å jobbe og de trives på jobb; dvs. mange går på jobb, selv om de er syk.

Av og til dukker det opp sykefravær, eller serier av sykefravær, som vanskelig kan
knyttes til sykdom, eller arbeidsuførhet slik det er definert i folketrygdloven.

Virksomheter kan øke jobbaktivitet og redusere sykefravær gjennom et strukturert sykefraværsarbeid.

Det ble i 2016 gjennomført et prosjekt i en større virksomhet hvor
formålet var å redusere sykefraværet gjennom Strukturert sykefraværsarbeid og
fokus på helsefremmende arbeidsplasser. Virksomheten hadde flere hundre
ansatte, bestående hovedsakelig av helsepersonell. Sykefraværet var ved
prosjektoppstart 8,2% gjennomsnittlig i hele virksomheten (og hadde til tider
vært høyere) og 6,8% ved prosjektslutt, som var det laveste fraværet de hadde
opplevd siden sykefraværsmålingen startet for flere år siden. Sykefraværet har
etter prosjektslutt holdt seg stabilt på rundt 6%, mens det i 2018 har vært flere måneder hvor fraværet var litt over 4%.

Gjennomførte tiltak:

 • Informasjon til ansatte om deres rettigheter og plikter i forbindelse med sykefravær og
  hvilket fravær som gir sykepengerettigheter.
 • Flere ansatte hadde dialog med sin leder første sykmeldingsdag.
 • Økt midlertidig utprøving av tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen, slik at de
  syke kom raskere tilbake på jobb.
 • Flere ledere etablerte tidlig dialog med den syke og sykmelder for avklaring av arbeidsevne og muligheter for gradert sykemelding eller full jobb.
 • Ca. 60% av lederne gjennomførte flere enn 2 samtaler med ansatte som hadde mer enn 8 egenmeldinger pr. år og/eller mer enn 30 sykefraværsdager til sammen de siste 2 år.
 • Flere ledere gjennomførte tidlig dialogmøte med medarbeidere ved mistanke om sykefravær som i følge folketrygdloven ikke er relatert til arbeidsuførhet.

Konsekvenser av tiltakene:

 • Økt bruk av gradert sykemelding etter avklaring av arbeidsevne og muligheter for
  tilrettelegging.
 • Noen medarbeidere har fått innvilget delvis uførepensjon pga nedsatt arbeidshelse.
 • Noen medarbeidere har sagt opp sin stilling og funnet seg en annen jobb eller blitt
  pensjonist.
 • Færre sykefraværsdager på ansatte som har hatt høyt sykefravær over flere år.