STRUKTURERT SYKEFRAVÆRSARBEID

Høyt sykefravær koster og bidrar til å redusere det helsefremmende arbeidsmiljøet.

Strukturert sykefraværsarbeid handler om å.....

  1. skape et arbeidsliv for alle som kan og vil jobbe, selv om helsa skranter.
    Arbeidsgiver har ansvar for helsefremmende arbeidsplasser og den enkelte ansatt har ansvar for sitt eget arbeidsmiljø og arbeidshelse.
  2. følge opp ansatte som har sykefravær.
  3. etablere/videreutvikle helsefremmende arbeidsplasser.

Balansegangen mellom det å ta hensyn til den som har nedsatt arbeidshelse/er syk, arbeidsoppgavene, kolleger og bedriftens økonomi kan være en stor utfordring for nærmeste leder. Det gjelder spesielt i tilfellene der den ansatte har lange og gjentakende sykefravær.

Vår erfaring er at mange ledere er usikre på hvordan de skal håndtere dette sykefraværet, fordi de ønsker ikke å såre den ansatte og at håndteringen kan være tidkrevende. Sykefraværet kan bli til besvær for både leder og medarbeidere.

Ønsker du tips? ....Ta kontakt 

Erfaring og forskning viser at målrettet og systematisk fokus på sykefraværsarbeidet gir resultater som redusert sykefravær og/eller holder sykefraværet på et lavt nivå.

Sykdom er ofte bare én side ved et sykefravær. De fleste ønsker å jobbe på tross av sykdom og plager, fordi de er i stand til å jobbe og de trives på jobb; dvs. mange går på jobb, selv om de er syk.

Av og til dukker det opp sykefravær, eller serier av sykefravær, som vanskelig kan
knyttes til sykdom, eller arbeidsuførhet slik det er definert i folketrygdloven.

Virksomheter kan øke jobbaktivitet og redusere sykefravær gjennom et strukturert sykefraværsarbeid.

Når en ansatt blir syk er det viktig å få en rask avklaring om arbeidsevne og eventuelle tidsbegrensede tilretteleggingstiltak. Leder og den syke ansatt har begge plikter og ansvar i sykefraværsarbeidet. 

Forskning viser at Norge har verdens høyeste sykefravær og fra 01.01.2019 ble ny IA-avtale tatt i bruk.

I bloggene Strukturert sykefraværsarbeid og Forhold som kan gi lavere sykefravær omtales erfaring og forskning på området og inneholder tips til strukturering av sykefraværsarbeidet.

For å komme i gang med å strukturere sykefraværsarbeidet, kan vi tilby ledere og andre interesserte et rimelige bedriftsinternt seminar med oppfølging. 

Ta kontakt for mer informasjon.