NORGE HAR VERDENS HØYESTE SYKEFRAVÆR

2018-tall fra Faktisk.no, viser at det er dekning for å si at Norge har verdens høyeste sykefravær. Det er visse usikkerhetsmomenter ved internasjonale sammenligninger av sykefraværstall. Men selv etter justering for forskjeller i registreringen, blir konklusjonen at Norge har høyere sykefravær enn andre sammenlignbare land.

Verdens rikeste og lykkeligste land har verdens sykeste befolkning, i tillegg til verdens mest sjenerøse sykelønnsordning, men også høy sysselsetting hvor mange personer har funksjonsnedsettelse/redusert arbeidshelse.

Internasjonalt sammenligning av sykefravær

Det er problematisk å sammenligne sykefravær direkte, selv om en sammenligner land som omtrent har samme nivå på velferdsgodene som Norge har (f.eks. Danmark, Sverige, Storbritannia og Finland).

Proba samfunnsanalyse har i sin hovedrapport i 2014  «Internasjonal sammenligning av sykefravær», korrigert for disse feilene ved å ta utgangspunkt i at alle sykemeldinger utløper etter et halv år (jfr. figur 2).

Proba konkluderer med at korrigeringen minsker forskjellene mellom Norge og noen av de andre landene, men at dette ikke er nok til å utlikne forskjellen. 

Selv om man tar hensyn til forskjeller i maksimal varighet av sykepenger/sykelønn og at det kan være ganske vanlig at sykemeldte i Danmark og Storbritannia sies opp etter en viss tid, ser vi ikke grunnlag for tvil om at sykefraværet i Norge er langt høyere enn i de andre landene.

Når påstanden handler om «verdens høyeste sykefravær», er det selvsagt mulig å problematisere det faktum at det er en lang rekke land vi ikke har tall for, men disse landene er lite sammenlignbare med Norge. Innenfor OECDs og Eurostats oversikter er det en tydelig trend at de mest industrialiserte landene har høyest sykefravær. Og de mest industrialiserte landene i verden har vi tall for. Dermed er det usannsynlig at et land som ikke er med i statistikken skal ha høyere sykefravær enn Norge.

Høyt sykefravær koster

Virke har regnet ut at kostnader ved sykelønnsordningen i Norge vil bli på rundt 69,9 milliarder kroner i 2018. 42,6 milliarder er offentlige utgifter og rundt 27 milliarder er utgifter bedriftene må ut med. I en rapport NyAnalyse la ut i aug. 2018, skriver de at bedriftene må ut med 36 milliarder, mens LO mener det er rundt 15 milliarder. 

Ulikhetene baseres på hvordan man setter opp regnestykket......men uansett, høyt sykefravær koster.

OECD sine råd til Norge

I Norge dekkes sykelønn i ett år. Arbeidsgiveren dekker de første 16 dagene, før det offentlige dekker resten. I Sverige har man en karensdag hvor de ansatte mister lønn første sykedag. Etter det får de 80 prosent av lønnen. I Danmark er sykepengeutbetalingen 4.245 kroner per uke, men to tredjedeler av danskene har avtaler som gir rett til full lønn.

OECD har kommet med råd til Norge for å få ned sykefraværet:

  1. Satse mer på inkluderende arbeidsliv ved å finne løsninger slik at personer med psykisk sykdom fortsatt kan stå i jobb.
  2. Tette gapet i NAV mellom forebygging og rehabilitering ved tidlig inngripen.
  3. Bedre samarbeid mellom behandlende lege og NAV.
  4. Redusere frafallet i skolen og styrk overgangen til arbeidslivet ved individuell oppfølging av unge som risikerer å falle utenfor.

Erfaringer og forskning på hva som reduserer sykefraværet

OECD sine råd ikke er nok, fordi både forskning og erfaring viser at bedrifter som selv jobber med å strukturere sykefraværarbeidet på en konstruktiv måte får gode resultater og en mer helsefremmende arbeidsplass.

I tillegg har vi erfaring med bedrifter som reduserer sykefraværet ved å ha fokus på og forvente at ansatte skal bruke egenmelding framfor sykemelding de 8 første sykefraværsdagene, noe som IA-bedrifter har muligheter til i dagens sykelønnsordning. Forutsetningen for at det skal ha best mulig effekt på reduksjon av sykefraværet, er at det skjer i kombinasjon med god dialog mellom ansatt og leder, og at det blir lagt vekt på tilrettelegging. 

Tillit er et stikkord; dvs stole på den ansattes egenvurdering og tett oppfølging av sykefraværet, hvor det er en god dialog mellom leder og ansatt.

Egenmelding framfor sykemelding ansvarlig gjør den ansatte til selv å vurdere når han/hun er frisk, i stedet for å overlate ansvaret til sykemelder (ofte fastlegen) via en sykemelding. I de fleste tilfeller er det den ansatte som best kjenner på kroppen hvordan han/hun har det og hvordan arbeidshelsen er.

Omtrentlig samme konklusjon kom en fram til i evalueringen av Egenmelding 365 - evaluering av et forsøksprosjekt gjort av Proba samfunnsanalyse i 2016.

Bruken av egenmeldinger framfor sykemelding og oppfølging av sykefravær handler mye om kultur- og holdningsendringer både hos ansatte og ledere.

HR forvaltning har i sin blogg og innlegg på Facebook-side beskrevet Forhold som kan gi lavere sykefravær. Vi har også selv erfaring med dette arbeidet og kan bistå bedrifter. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.