PROSJEKTLEDELSE

Vi kan leies inn til å lede mindre og større prosjekter. Vi organiserer prosjektene hovedsaklig etter PLP-metoden og tilpasser innholdet etter kundens behov. 

ProsjektLederProsessen (PLP-metoden)

Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen selv. Ledelsen må i stadig større grad håndtere endringer og lede endringsprosesser. Prosjekt som arbeidsform egner seg godt når strategier og målsettinger krever at organisasjonen må gjøre noe vesentlig nytt eller annerledes, utover normal drift. Det kan være innovative prosesser, strategiprosesser eller utvelgingsprosesser. Slike prosesser kan omfatte enkeltbedrifter eller de kan være utviklingssamarbeid der flere virksomheter deltar. PLP er utviklet av Innovasjon Norge og er en enkel prosjektmetode.

Metoden består av 3 faser, forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Hvor strukturert og omfattende fase 1 og 2 skal være, avhenger av type prosjekt og prosjektets størrelse.

Eksempel: 

Prosjekt strukturert sykefraværsarbeid

Dette prosjektet ble gjennomført i en større virksomhet og ble en suksess.

Vår erfaring er at kan det være smart å organisere starten med å strukturere sykefraværsarbeidet som et prosjekt over 6-12 mnd. Det medfører at det blir lettere å strukturere dette arbeidet i det daglige.

Hovedfokuset i prosjektet er helsefremmende arbeidsplasser hvor vi legger vekt på sykefraværsarbeid og velfungerende team/enheter.

Ta kontakt for mer informasjon